8.01.2021 Поллард Эндрю Рефлективті оқыту негіздері. — Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2020. – 728 бет.

Бұл кітапта мұғалімдердің кәсіби білігін көтеру, соның ішінде мектепте практикалық даярлықтан өту және үздіксіз кәсіби даму әдістері баяндалады. Мұғалімнің сабақ беруі, оқушылармен қарым-қатынасы және олардың іс-әрекеті мен мінез-құлқын зерттеуі, сондай-ақ оқу барысын бағалау процестері...

8.01.2021 Хейвуд Эндрю Саясаттану.-Алматы:«Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2020. – 520 бет.

Саяси ғылымға кіріспе бойынша үздік оқулық саналатын Эндрю Хейвудтың «Саясаттануы» «саясат» ұғымы мен құбылысы туралы түсінік және саясаттану жөніндегі қарама-қайшы көзқарастарға сипаттама береді. Автор саяси идеяларды негізгі идеологиялар тұрғысынан қарастыра отырып, мемлекеттің саясаттағы рөліне,...

8.01.2021 Джорданова Людмила Тарихи білім: пәні және зерттеу әдістері. — Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2020. – 376 бет.

Кітапта тарихи білімнің қалыптасу, қолданылу және өзгеру процестері сипатталады. Тарих пәнінің әдістері, тарихи зерттеуді тиімді жүргізу тәсілдері, тарихи тәжірибенің қазіргі жетістіктері мен әлі де зерделеуді қажет ететін тақырыптары талданады. Еңбек оқырманға тарих пәнінің негізгі...

8.01.2021 ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В XXI веке права человека стали неоспоримой ценностью общества. Ведь, демократические принципы государства характеризуются в значительной степени посредством обеспечения приоритета ценности индивидуальности и свободы личности. В связи с этим, 6 января начальником кафедры организации...

8.01.2021 АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Активное использование современных методических приемов, инновационных технологий позволяет внедрять элементы проблемного обучения, активизировать творческое мышление аудитории и тем самым совершенствовать процесс обучения. 7 января начальником кафедры административной  деятельности ОВД, доктором PhD, подполковником полиции А.С....