ІІМ Қостанай академиясы мен «Торайғыров университеті» КЕАҚ оқу орындары арасында Ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.
Жоғары білікті мамандарды даярлау саласындағы өзара іс-қимыл ғылыми-білім беру саласындағы идеяларды, атап айтқанда, «Полиция жұмысының қазақстандық сервистік моделі» пилоттық жобасын іске асыру алаңы болады.
Сервистік модельді дамытудың негізгі бағыттары қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу, азаматтардың полицияға қол жеткізуін барынша жеңілдетуге бағытталған қадамдық қолжетімділік болып табылады. Ең бастысы-халықпен тығыз ынтымақтастық. Осыған байланысты Қостанай академиясы жақын арада бірқатар оқу жобаларын іске қосады, онда сервистік полиция бойынша базалық бағдарлама және полицейлердің психологиялық дағдыларын дамыту жөніндегі бағдарлама сынақтан өтеді.
Меморандум жасау профессорлық-оқытушылар құрамына, магистранттарға, докторанттарға екіжақты бірлескен сабақтар, ғылыми семинарлар мен конференциялар өткізуге, оқыту мен зерттеудің инновациялық әдістерімен алмасуға, өзара қызығушылық тудыратын салаларда ЖОО-лар арасындағы ғылыми ынтымақтастықты орнату мен нығайтуға, жүргізілетін зерттеулер бойынша жарияланымдар мен материалдармен алмасуға ықпал етуге, кітапхана қорларын және ЖОО базасының өзге де ресурстарын пайдалануға мүмкіндік береді.
Оқу орындарының шығармашылық өзара іс-қимылы ашық диалог, тәжірибе алмасу, қызметтік және ғылыми қызметтегі жемісті жұмыс жүргізу үшін платформа болып табылады.

Костанайской академией МВД и НАО «Торайгыров университет» заключен Меморандум о сотрудничестве между учебными заведениями.
Взаимодействие в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов послужит площадкой для реализации идей в научно-образовательной сфере, в частности, пилотного проекта «Казахстанская сервисная модель работы полиции».
Основными направлениями в развитии сервисной модели являются профилактика преступлений и правонарушений, шаговая доступность, нацеленная на максимальное облегчение гражданам доступа к полиции. И самое главное – это тесное сотрудничество с населением. В связи с этим Костанайская академия в ближайшее время запустит ряд учебных проектов, в которых будет апробирована базовая программа по сервисной полиции и программа по развитию психологических навыков у полицейских.
Заключение меморандума позволит профессорско-преподавательскому составу, магистрантам, докторантам проводить двусторонние совместные занятия, научные семинары и конференции, обмениваться инновационными методами обучения и исследования, установлению и укреплению межвузовского научного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, способствовать обмену публикациями и материалами по проводимым исследованиям, пользоваться библиотечными фондами и иными ресурсами вузовской базы.
Творческое взаимодействие учебных заведений станет платформой для открытого диалога, обмена опыта, плодотворной работы в служебной и научной деятельности.