Қостанай академиясы мен «Intellect 7G» академиясы өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.
Ортақ мүдделерді іске асыру үшін оқу орны мен «Intellect 7G» академиясы мамандардың біліктілігін арттыру және ғалымдардың, магистранттар мен докторанттардың ұтқырлығы саласында ынтымақтасатын болады. Сондай-ақ, отандық мамандандырылған кітапхана құру және рухани даму психологиясы бойынша ғылыми және әдістемелік материалдарды жинау және архивтік жұмыстарын жүргізу жоспарлануда.
-Меморандум аясында қазіргі психологияның, өзін-өзі танудың өзекті мәселелерін, мәдениетаралық және ұлтаралық диалогты, этносаралық және дінаралық келісімді зерттеу бойынша ұлттық және халықаралық гранттық бағдарламаларға қатысу қарастырылған,-дейді «Intellect 7G» академиясының президенті Маржан Еліқұлова.

Костанайская академия и ТОО Академии «Intellect 7G» заключили меморандум о взаимном сотрудничестве.
Для реализации общих интересов учебное заведение и Академия «Intellect 7G» будут сотрудничать в области повышения квалификации специалистов и академической мобильности ученых, магистрантов и докторантов. Также в планах создание отечественной специализированной библиотеки и ведение работы по сбору и архивному хранению научных и методических материалов по психологии духовного развития.
-В рамках меморандума предусматривается участие в национальных и международных грантовых программах по исследованию актуальных проблем современной психологии, самопознания, межкультурному и межнациональному диалогу, межэтническому и межрелигиозному согласию, — говорит президент Академии «Intellect 7G» Маржан Еликулова.